شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

مختصری درباره تست جديد Anti-MCV

مترجم :دكتر اميرهوشنگ نژاده

آرتريت روماتوئيد(RA) يكی از شايعترين بيماريهاي اتوايميون مي‌باشد. خصوصيات اصلي (RA) التهاب مفاصل است كه موجب تخريب مفصل و از دست رفتن كارائي آن مي‌گردد. تشخيص زودهنگام (RA) و شروع سريع درمان مناسب آن يكي از مهم‌ترين راههاي جلوگيري از تخريب كامل مفصلي مي‌باشد. تشخيص (RA) اساساً به علائم كلينيكي و آزمايشات سرولوژيك برعليه آنتي‌باديهاي ضد فاكتور روماتوئيد (RF) تاكنون محدود بوده است. (RF) يك ماركر سرولوژيك براي تشخيص (RA) با اختصاصيت حدود 70 درصد مي‌باشد. در چندين بررسي نشان داده شده كه آنتي‌باديهايي برعليه بقاياي سيترولين شده اسيد آمينه آرژنين در پروتئين‌هاي الياف غضروفي در بيماران (RF) منفي مبتلا به آرتريت روماتوئيد ديده مي‌شود. اندازه‌گيري (Anti-MCV) بخصوص در بيماران (RF) منفي توصيه مي‌شود. سيترولين شدن، يك واكنش آميناز پپتديل آرژنين بوده كه اسيد آمينه آرژنين را به سيترولين تبديل مي‌كند. سيترولين شدن اسيدهاي آمينه اساساً در سلولها انجام شده و در آن اسيد آمينه آرژنين به يك تركيب پروتئيني غير معمول بنام سيترولين تبديل مي‌شود كه سيستم ايمني آن را غريبه بحساب آورده و بر عليه آن آنتي‌بادي مي‌سازد؛ آنتي‌باديهايي كه موجب التهاب و تخريب سلولهای سينوويال در غضروفها مي‌گردند. انواع گوناگوني از پروتئينهای سيتــــــــــــرولين شده در بيماران (RA) پيدا شده‌اند. يكی از آنها Sa آنتي ژن ياMutated Citrullinated Vimentin (MCV) می باشد.

در تشخيص (RA) تعيين اتوآنتي‌باديها در مقابل MCV نقش تشخيصي و پيشگويي‌كننده دارد. انجام آن بسيار ارزشمندتر از آزمايش (RF) مي‌باشد. انجام آزمايش  Anti-MCV با روش الايزا داراي حساسيت و اختصاصيت بسيار بالا براي تشخيص اتوآنتي‌باديهاي ضد Vimentin سيترولين شده مي‌باشد. Vimentin يك پروتئين سيترولين شده حاضر در همه بخشها بخصوص در بافت سينوويال بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مي‌باشد. تيتر آنتي‌باديهاي ضد Vimentin در بيماران RA ارتباط قوي با درجه و شدت بيماري دارد. اخيراً يك تست سرولوژيك POCT برای تشخيص RF و Anti-MCV ابداع گرديده كه دارای حساسيت 72 درصد و اختصاصيت 99/7 درصد مي‌باشد.

Anti-MCV امروزه بعنوان يك بيوماركر كارآمد برای تشخيص پيشرفت RA مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ارزش اصلی اين آزمايش در اين است كه ظهور اوليه اين آنتي‌باديها تشخيص زودرس RA را فراهم آورده و موجبات درمان سريع‌ و زودهنگام قبل از بروز علائم بيماري را فراهم مي‌كند. بعلاوه ميزان تيتر Anti-MCV ارتباط بسيار قوی با شدت و فعاليت بيماری و بالعكس موفقيت درمان دارد.

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه