هماتولوژی

هماتولوژی 1 

در این بخش نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول های سفید، قرمز، پلاکت ها و نیز شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید جهت تشخیص انواع کم خونی ( آنمی ) و سرطان های خون توسط دستگاه سلول شمار خودکار و نیز بررسی میکروسکوپی سلول ها مورد سنجش قرار می گیرند.

          دستگاه تمام خودكار بررسی سلولهای خونی (CBC)

هماتولوژی 3
 
 
 

دستگاه تمام خودكار اندازه گيری سرعت رسوب گلبولهای قرمز(ESR)

 

هماتولوژی 2
 
 

 

دستگاه تمام اتومات STEELLEX جهت آزمایشات انعقادی همچون PT , PTT

 

STEELLEX

پاسخ