شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

سماپ 7

دپارتمان آموزش و پژوهش

هفتمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک  پارسه (سماپ 7)

مجموعه مقالات و بحث تئوریک پیرامون

                                                        Case report

            بحثی پیرامون لوپوس و لوپوس دارویی                                      

                                          دکتر علیرضا جوادی                                                   

متخصصداخلی و عضوانجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

(هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی)

عکس های سمینار-7

 

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه