شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

برنامه کنترل کیفی خارجی


آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، به طور منظم دربرنامه های کنترل کیفی خارجیآزمایشگاه رفرانس وانجمن علمی دکترای  علوم آزمایشگاهی شرکت می کنیم.

 

گواهی سال 1385

گواهی 850001

گواهی سال 1387

گواهی 870001

 گواهی سالهای 1388 و 1389 

گواهی 88 890001

گواهی سال 1390

گواهی 900001

گواهی سال 1391

گواهی 91

گواهی سال 1392

 گواهی 92

گواهی سال 1393

گواهی 930001

گواهی سال 1394

 گواهی 90 940001

 

پاسخ

6 + سیزده =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه