شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تست های تیروئید

 تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تستهای تیروئید

FT4

FTI

TSH

T3U

T3

T4

Increased TBG

Thyrotoxicosis (Grave’s Disease)

Thyrotoxicosis (Pituitary Adenoma)

Thyrotoxicosis (increased T4 to T3)

Iodine Deficiency

Moderate Hypothyroidism

Sever Hypothyroidism (Hashimoto)

Decreased TBG

Secondary Hypothyroidism (Hypopituitarism)

General

Decreased T4 to T3

(Rare)

Complete

Hypophyseal

Incomplete

 

پاسخ

نوزده − شانزده =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه