شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

راه اندازی کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی برای بررسی انواع مختلف داروها،سموم، مواد مخدر و…

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه