شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

ژنتیک و طاسی

Genetic taasi

در علم ژنتیک برخی صفات با توجه به اینکه در زنان بروز کند یا در مردان، تفاوت دارد. به اینگونه صفات، صفات تحت تأثیر جنسیت گفته می شوند. یکی از این صفات طاسی است.

ژن طاسی در مردان به صورت غالب و در زنان به صورت مغلوب تظاهر می نماید، بنابراین در صورتیکه یک مرد یک نسخه از ژن طاسی را با خود حمل کند، صرفنظر از اینکه نسخه ژن غیر طاس را داشته باشد، صفت را بروز داده و طاس می شود. در صورتیکه یک زن یک نسخه از ژن طاسی را با خود حمل کند و نسخه دیگر ژنی غیرطاس باشد، این زن طاس نمی شود، به این دلیل که این ژن در زنان از الگوی اتوزومی مغلوب پیروی می کند. الگوی اتوزومی مغلوب به حالتی گفته می شود که برای بروز صفت دو نسخه از ژن مورد نیاز باشد. تنها در صورتی زنان طاس می شوند که هر دو نسخه ژن طاسی را داشته باشند.

فرزندان حاصل از ازدواج مرد طاس که برای صفت طاسی ناخالص یا هتروزیگوت است ( یعنی یک نسخه از ژن طاسی را با خود حمل کند ) با زن غیر طاس حامل ژن طاسی، پسران با احتمال 75 درصد و دختران با احتمال 25 درصد طاس می شوند، در صورتیکه زن ژن طاسی را نداشته باشد، با احتمال 50 درصد، پسران طاس و 100 درصد دختران غیر طاس  می شوند.

پاسخ

18 − سیزده =

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه