شما می توانید، برای همکاری با آزمایشگاه پارسه در بخش پذیرش از طریق دانلود فایل زیر و ارسال به آدرس ایمیل info@parsehlab.net اقدام کنید.

شما می توانید، برای همکاری با آزمایشگاه پارسه در بخش فنی از طریق دانلود فایل زیر و ارسال به آدرس ایمیل info@parsehlab.net اقدام کنید.