شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تضمین کیفیت

تضمين کيفيت بنابر تعريف استانداردISO 8402 به شرح زير مي باشد:

“مجموعه اقدامات برنامه ريزي شده و سيستماتيک ضروري براي فراهم آوردن اطمينان کافي از اينکه يک فرآورده يا خدمت خواسته هاي کيفيتي معيني را برآورده مي سازد”.

این دپارتمان با هدف  اطمینان از اینکه سازمان بهترین خدمات ممکن را به مشتریان ارائه می دهد ایجاد شده است.

دپارتمان  تضمین کیفیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه متولی طراحی، اجرا ،

پایش، ارزیابی  وبهبود مداوم کلیه فرآیند های آزمایشگاه است

این دپارتمان 25 فرایند آزمایشگاه را هدایت میکند

که عبارتند از:

[table id=1 /]

اعضای دپارتمان   QA

[table id=2 /]

مسئوليت ها و اختيارات این دپارتمان  شامل موارد زير است:

الف) کسب اطمينان از اين که فرايندهای کاری لازم برای استقرار سيستم مديريت کيفيت و اجرای الزامات استاندارد آزمايشگاه های

پزشکی، تعيين شده و روش صحيح انجام فعاليت های مختلف در هر فرايند، در قالب روش های اجرايی و دستورالعمل های کاری،

مدون و مکتوب است.

ب) کسب اطمينان از اين که هر يك از کارکنان فعاليت هايی که به عهده دارند را کاملاً مطابق با روش اجرايی و دستورالعمل های

کاری مدون، اجرا می کنند و سوابق مربوط به انجام فعاليت ها را نگهداری می نمايند.

پ) برنامه ريزی و انجام اقدامات مقتضی برای ارزيابی و پايش مستمر فعاليت ها و فرايندهای مختلف در آزمايشگاه به روش های

مختلف (از جمله اجرای مميزی داخلی، بررسی سوابق انجام کارها، نتايج کنترل کيفيت داخلی و خارجی، رسيدگی به شکايات،

پيشنهادات و بازخوردهای گيرندگان خدمت، و غيره).

ت) ارائه گزارش نتايج پايش و ارزيابی به مسئول فنی آزمايشگاه در مورد ميزان برآورده شدن الزامات استاندارد، موارد عدم انطباق و

مشکلات موجود، ارائه پيشنهاد برای برطرف نمودن مشکلات و بهبود مستمر فعاليت ها.

ث) شناسايی و آگاهی از نيازها، درخواست ها و انتظارات گروه های مختلف گيرندگان خدمات آزمايشگاه و ارائه پيشنهاد جهت تأمين

اين نيازها.

پاسخ

دوازده + 16 =

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه