شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

همه‌گيری کریپتوسپوریدیوزیس

طبقه‌بندی جدید کریپتوسپوریدوم New System Empire: Eukaryota Kingdom: Mastigota Subkingdom: Dimastigota Superphylum: Metakaryota Phylum: Alveolata Subphylum: Apicomplexa Class: Sporozoasida Subclass: Coccidia Order: Eucoccidiorida Family: Cryptosporididae (four sporozoite within oocyst Genus: Cryptosporidium همه‌گیرشناسی کریپتوسپوریدیوزیس یک بیماری با انتشار جهانی است. چهار روش اصلی انتقال عفونت به انسان وجود دارد که عبارتند از: 1.    شخص به شخص […]

read more »