شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

آزمایش کلیه

آزمایش کلیه وظیفه کلیه ها، برداشتن مواد زائد و مایعات از خون می باشد. آزمایش خون و ادرار به خوبی میزان عملکرد کلیه ها را نشان می دهند. آزمایش ادرار، از جمله تست هایی است که وجود هر گونه مقادیر غیر طبیعی پروتئین را نشان می دهد. وجود پروتئین در ادرار نشانه ای است از […]

read more »