شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

پاتولوژي كليه

پاتولوژي كليه کارسینوم سلول کلیوی ( آدنوکارسینوم )    این تومورها از اپی تلیوم توبولی کلیه منشا می گیرند، لذا عمدتا” در کورتکس قرار دارند . کارسینوم کلیه حدود۸۰ تا  ۸۵ درصد از کل تومورهای اولیه بدخیم کلیه را شامل می شود . این تومور ۳-۲ درصد تمام سرطانهای بالغین را شامل می شود. سرطان کلیه از دهه های ۶ تا ۷ شیوع بیشتری دارد و مردان ۲ برابر […]

read more »