شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تست الکتروفورز هموگلوبین

تست الکتروفورز هموگلوبین تست الکتروفورز هموگلوبین، آزمایش خونی است که به سنجش و تعیین انواع مختلف هموگلوبین ها در خون می پردازد. هموگلوبین، پروتئین موجود در گلبول قرمز است که مسئول انتقال اکسیژن به بافت ها و ارگان ها می باشد. جهش ژنتیکی‌ می تواند باعث تولید هموگلوبین به صورت نادرست و کاهش اکسیژن رسانی […]

read more »