شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تست بررسی حیات اسپرم

vital screen

 

sperm3

 

برای بررسی حیات و زنده بودن اسپرم از این تست استفاده می شود. زمان ارزیابی حیات اسپرم تا 30 دقیقه بعد از مایع شدن نمونه و یا یک ساعت پس از انزال است. درصورتی که حرکت پیشرونده اسپرم کمتر از 40 درصد باشد، آزمون ارزیابی حیات اسپرم پیشنهاد می شود.

پس از ارزیابی درصد سلول های مرده نباید از درصد اسپرمهای فاقد حرکت تجاز کند. وجود تعداد زیاد اسپرم های زنده، اما فاقد حرکت نشان دهنده نقص در ساختار تاژک اسپرم است و وجود تعداد زیادی از سلول های فاقد حرکت و مرده می تواند بیانگر نقص های اپیدیدیمی باشد.

پاسخ

دو × سه =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه