شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

آنتی ژن های مدفوع و مایع نخاع

راه اندازی تست های سنجش آنتی ژن های میکروبی و ویروسی در سرم، مایع نخاع و مدفوع

stool csf Ag.1

بدین وسیله به اطلاع می رسانیم در راستای گسترش خدمات تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه از تاریخ 1388/05/01 آزمایشات زیر به صورت هفتگی و در برخی مواقع، روزانه در این آزمایشگاه انجام می شود.

.Aspergilus Ag in Serum (Galactomannan)*

.H. pylori stool Ag*

*Giardia Lamblia Stool Ag.

*Entamoeba histolytica Stool Ag.

*Clostrodium difficile (Toxin A & B ) Stool Ag.

*Rotavirus & Adenovirus Stool Ag.

*Cryptosporidium parvum Stool Ag.

*Verotoxin (Shiga toxin) Stool Ag.

*Entrohemorrhagic E.coli Serogroup O 157 Stool Ag.

.Cryptococcus Ag in CSF*

پاسخ

دو × 5 =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه