شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1دکتر میر مجید مصلائیریاست، مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارسهمتخصص علوم آزمایشگاهی و دکتری  مدیریت
2دکتر سید بهروز محسنی مقدممدیر و مسئول فنی آزمایشگاه پارسهمتخصص پاتولوژی
دکتر داود زارع عبدالهیمسئول  فنی بخش ژنتیکدکتری تخصصی ژنتیک پزشکی
4دکتر مظاهر محمد شریفیمسئول شیفت شبدکتری علوم آزمایشگاهی
5دکتر مهدیه شکری زادهمسئول فنیمتخصص پاتولوژی
6دکتر مریم جابریمسئول فنیمتخصص پاتولوژی
 7دکتر احمد شکریناظر فنی بخش سم شناسیدکتری تخصصی سم شناسی
دکتر نوشین شعبانیناظر فنی بخش میکروب شناسیدکتری تخصصی پزشکی مولکولی
 9 دکتر نوشین شعبانیمشاور تضمین کیفیتدکتری تخصصی پزشکی مولکولی
10 دکتر ناصر شاگردی اسماعیلیناظر فنی بخش هماتولوژیدکترای تخصصی خون شناسی و بانک خون
11 علی زمانیمسئول بخش بیوشیمی و سرولوژیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی
12حوریه حسینمردیمسئول بخش هورمون و غربالگریکارشناس علوم آزمایشگاهی
13دکتر خلیل رشیدیسوپروایزر بخش ژنتیکدکترای تخصصی بیوتکنولوژی
14 آذین خانیمسئول بخش کویدکارشناس ارشد میکروبیولوژی
15 فهیمه  محمدخانلومسئول ایمنی و بهداشتکارشناس ارشد انگل شناسی
16ابوالقاسم یوسفیانمسئول بخش ناباروریکارشناس علوم آزمایشگاهی
 17رضوان ظفریمسئول پذیرش آزمایشگاههای همکارکارشناس ارشد بیوشیمی
18نسترن پیمانیمسئول بیمهکارشناس ارشد ریاضی کاربردی
19محمدرضا عالمیحسابدار ارشدکارشناس حسابداری
20آرزو اجاقیمخابراتکارشناس بیوشیمی
21دکتر حمید رضا بنکدار سخیمسئول فنی شیفت شبدکتری علوم آزمایشگاهی
22اویس ابراهیمیمسئول تاسیساتتکنسین برق و قدرت
23سجاد خنجریمسئول انبارکارشناس ارشد  میکروبیولوژی
24مهدی بخشیمسئول ITکارشناس کامپیوتر
25علیرضا امیریسوپروایزر بخش پذیرشکارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد بیوشیمی
26مهندس سید بهزاد محسنی مقدم مدیر داخلی مهندس مکانیک
27شکوفه صفری فرد مسئول روابط عمومیکارشناس ارشد میکروبیولوژی
28 سید بهزاد زکریامدیر مالیفوق لیسانس مدیریت مالی