شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

برنامه هفتگی آزمایشگاه پاتوبیولوژی ژنتیک پارسه

 برنامه هفتگی تستها

 

روزهای هفته برنامه انجام تستهای تخصصی آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه
شنبه

H. pylori (G,M,A) –- dsDNA – Listeria – DHEA – 17-OH progesterone –VMA-FANA – HTLV(1&  2)

Allergy Testing-(Apo A1, Apo B جوابدهی 4 روزه )-Hb. A1c- (Calcitonin  جوابدهی 4 روزه)

MetabolicNephlometric Tests ImmunologyECL

یکشنبه

Toxo (G,M) – Rubella (G,M) – Anti CCP – Anti tTG (G,A) – Anti TG –17KS – Anti Endomeisial

(G,A) – AMH – Clostridium difficile Ag–Calculi Analysis – (Aquaporin-4(NMO) (جوابدھی 3 روزه

24 h Urine Citrate & Oxalate- Hb. A1c- PGTMB – HAV(IgG) – HAV(IgM)- HBe Ag – HBeAb

HbcAb(IgM) – HBcAb (IgM&IgG)- SHBG – Digoxin- (Anti Sm جوابدهی 4 روزه )- Phospholipid (G,M)

CMV (G,M)- HSV(G,M)- 24 hrs. Urine 17-Ketosteroids

Metabolic – Nephlometric Tests – Immunology – ECL

دوشنبه

Anti Cardiolipin (G.M) – DHEA– Aldosterone(Serum & Urine) – Androstenedione – ASMA- 

H. pylori Ag – Chlamydia (G,M) – Brucella (G,M) – Hb. A1c – (Rubella IgG (Avidity)جوابدهی 2 روزه)

A-CMV Avidity

Metabolic – Nephlometric Tests – Immunology – ECL

سه شنبه

Rubella (G,M) – Anti CCP – dsDNA – – 17OH Progesterone –– Metanephrine – Normetanephrine–

Listeria – VMA –Calculi Analysis-Allergy Testing-Hb. A1c- (Aquaporin-4(NMO) جوابدھی 3 روزه)

Serum Protein Elect. (Apo A1, Apo B جوابدهی 4 روزه ) (FAII,….FAXIII)- (Calcitonin  جوابدهی 4 روزه)

(Anti-Jo- جوابدهی 2 روز بعد 1)

Metabolic – Nephlometric Tests – Immunology – ECL

چهارشنبه

Toxo (G,M) – H. pylori (G,M,A) – AMH –CMV (G,M) – (G,M) – DHEA – Aldolase

(Anti Toxocara (IgG) جوابدھی 7 روزه )-Anti TTG (G,A) – Anti Endomeisial (G,A) – HTLV (1,2)

Clostridium difficile – Hb. A1c-HSV(G,M)-PGTMB – 24 hrs. Urine 17-Ketosteroids

(Anti Sm جوابدهی 4 روزه ) – HBeAb – HbcAb(IgM) – HBcAb (IgM&IgG)- SHBG – Digoxin

HAV(IgG) – HAV(IgM)- HBe Ag

Metabolic – Nephlometric Tests – Immunology – ECL

پنج شنبه

Rubella (G,M) – Anti CCP –Calculi Analysis – H. pylori Ag- Anti Hydatid-Anti TG- Hb. A1c-Renin

(Aquaporin-4(NMO) جوابدھی 3 روزه )- Pancreatic Elastase (Feces)- ASMA

Metabolic – Nephlometric Tests – Immunology – ECL.

 

تستهای روزانه

ECL

T3 – T4 – TSH –T3Up– F.T4 – F.T3 – CA 125 – CA 15-3 – CA 19-9 – Folate –Cortisol – HBs AgHBS Ab–HIV p24 Ag &Ab–Urinary Free Cortisol ( جواب 48 ساعت بعد ) – BhcG titer -InsulinC- Peptide – HCV – free b hcG – PAPP-A –ACTH––HE4 –- FSH – LH – Ferritin- AFP- EstradioleProgesterone- PSA – free PSA-Testosterone- PTH-GH – CEA- Prolactin – free Testostrone – Vit B12 –(CMV Ag(pp جوابدھی 6 روز بعد( 65 ) -Vit D ( جوابدھی 4 روز بعد)

تستهای روزانه ایمونولوژی  Myco (G,M) – EBV (G,M) – Mumps (G,M) – Measles (G,M) – VZV (G,M) –– HB e Ab – HB e Ag – Anti SS-A – Anti SS-B – Anti snRNP-c – Anti Sm– Anti Scl 70 –Anti Cenp B- IGF-1 – ANA – AMA – LKM Ab  – ANCA – cANCA – Anti Beta2 Glycoprotein (G,M) – pANCA – Anti GBM – ASCA (G,A)- Anti Gliadin(G,A) – IgE  – Anti TPO
تستهای  Nephlometry

IgG – IgA – IgM – C3 –C4 –– Beta 2 Microglobulin- Transferrin

IgG1- IgG2- IgG3- IgG4 – Alpha 1 Anti Trypsin- Ceruloplasmin- Micro Albumin جوابدهی 2 روزه) 

Urine Ceruloplasmin Random &24h جوابدهی 4 روزه)

سایر تستهای تخصصی روزانه

Na – K – Li – Cl – Mg – Cu – Zn – UBT – Troponin I – CK-MB – GGT – Lupus Anti Coagulant– Lipase

( Pr C – Pr S – Factor V (APCR) جوابدهی 3 روزه )-( HLA پذیرش تا ساعت 14 B5-B8-B27-B51 )

D Dimer – FDP – (Acid Phosphatase (Total & Prostatic) جوابدهی 3 روزه ) – Plasma Homocystein–PROM

PARTUS-ACE-HLA B5,B8,B27,B51-(CH جوابدهی 3 روز بعد 50 )-Calprotectin -CholinEstrase

Morphine – Crack – Cannabis – MetAmphetamine – Amphetamine – Crystal – Tramadol

(درمورد خون جواب 6 روز بعد در مورد ادرار در صورت منفی بودن همان روز در صورت مثبت بودن 6روز بعد)

(Carbamazepin- Sodium Valproate- Phenytoin-Lamotrigine جوابدهی 2 روز بعد)

Anti Thrombin III- uE3(Estriol) – Inhibin A-Aldolase – (Hb. Electrophoresis جوابدهی 4 روزه)

( Serum Protein Elect جوابدهی 4 روز بعد )-(ADAجوابدھی 3 روزه)

(Serum & Urine Immunoelect&Immunofixation جوابدهی 4 روز بعد)

(Urine Protein Electrophoresis جوابدهی 5 روز بعد )- CIC (جوابدهی 4 روز ه)

Warfarin Dosing & Genotyping (جوابدهی 5 روزه)

سایر تستهای تشخیص مولکولی

BCR/abl – Jak2 – Thrombophilic Genetic Panel (CVD) – HLA Typing (Class A & B & C & DR) – KRAS – ALK mutation – EGFR – Connexin 26 – Connexin 30 – PCA3 – FGF-21 – APO E PCR – ACE PCR – Anti Trypsin PCR – QF-PCR – Array CGH for 1414180 – CGH for 1444 –              Fragile X (Molecular , Complete , Array) – Angelman Syndrome deletion- BRCA-1 – BRCA-2 -,……

تستهای روزانه متابولیک

MSUD (DNPH)–  Urine Cystine&HomoCystein – Urine Homocystine – Urine Reducing

Substances (Benedict Tests) –- Ammonia – Lactate – Pyrovate – Ehrlich test

(Porphirinuria) – PKU – NitrosoNaphtol Test (MSUD) – MPS Electrophoresis (4days)

تستهای 7 روز یکبار

Urine & Serum Amino Acid Chromatography – Urine Sugar Chromatography-Mumps (G,M) – Measles (G,M) -Galactose -MPS -MMA- urinary Epinephrine 

CTX – Epinephrine-Theophiline- Pb– Selenium-Anti Fasciolla–  SCCA – PLGF –Tacrolimus – HER2 –Acetaminophen – Gentamycin – Lp(a) –Lyme (G&M) –Cyclosporin– Osteocalcin – Vit E-Vit A-Vit C -C1 inactivator-Borrelia – Bordetella –Campylobacter jejuni –Leptospira-Shigellaflexneri – Yersinia entercolitica – Echovirus N Mix Influenza A- Influenza B – Para influenza Mix – Toscana virus (G,M) – Q fever – Reovirus – RSV virus – Ecovirus P Mix – Adenovirus-Treponema (G,M)-Legionella (G,M)-Anti U170-Anti Intrinsic Factor – RF (G,M) – Anti SLA/LP-Anti LC-1-Caxackie virus A Nix – CoxackievirusBMix – Echinococcus-Anti Insulin-Pre Albumin- Haptoglobulin

موارد High Light شده زرد رنگ بصورت سفارش از قبل در تیراز بیش از 10 مورد پذیرش خواهد شد 

 

توضیحات :

1.  در ردیفهای مربوط به ایام هفته جهت اختصار از اصطلاحات Metabolic – Nephlometric Test – Immunology – ECL  استفاده شده است که تشریح تستهای هر یک در ردیف مخصوص به خودش قید شده است.

2.  توجه داشته باشید که شروع انجام هر تست در ساعتهای مختلفی از روز می باشد و چنانچه نمونه بیمار به ساعت انجام آن نوبت کاری نرسد و یا تست به جهت کنترل نیاز به تکرار داشته باشد، انجام تست آن بیمار به نوبت بعدی موکول می گردد، لذا بهنگام نوبت دهی برای جواب بیمار به این نکته توجه بفرمایید.

3.  امکان ارائه نتایج تستهای غربالگری دوران بارداری (دابل، تریپل، کواد و اینتگریتد و سکوئنشیال ) با اسم و لوگوی شما وجود دارد.

4. آزمایش UBT بصورت روزانه انجام و گزارش آن نیز بصورت اورژانس صورت می پذیرد که باید خود بیمار شخصا” مراجعه نماید و یا قبلا” کارت و کپسول مربوطه را از ما خریداری کرده باشید.

5.  تستهای آمونیاک و لاکتات نیاز به پلاسمای هپارینه دارد که باید روی ویال پلاسما بودن و نیز نوع ضد انعقاد استفاده شده نمونه قید گردد و تست پیرووات باید روی خون کامل با ضد انعقاد EDTA ارسال گردد.

6.  تستهای Pr C, Pr S – D Dimer – Lupus Anti Coagulant – FDP – Anti Thrombin III هر یک نیاز به پلاسمای سیتراته به نسبت 1 به 9 دارند و برای هر یک حداقل نیاز به 0/5 سی سی پلاسما می باشد.

7.  تست های  Metanephrine ،Normetanephrine ،Urinary free Cortisol ،Microalbumin و VMA ترجیحا” بهتر است روی ادرار 24 ساعته انجام شوند.

8.  تستهای کروماتوگرافی ادرار بهتر است روی نمونه اول صبح انجام شوند.

9.  تستهای تشخیص مولکولی عفونی اعم از کمی یا کیفی بهتر است روی پلاسمای EDTA  انجام شوند که  باید روی ویال پلاسما بودن و نیز نوع ضد انعقاد استفاده شده نمونه قید گردد. همچنین آزمایش HLA Typing Class A,B,C, & DR

10. تستهای HLA باید روی نمونه خون کامل دفیبرینه فاقد همولیز و یا خون کامل با ضد انعقاد هپارین انجام شوند. ضمنا” در روزهای پنجشنبه HLA تا ساعت 12 پذیرش می شود.

11.  تست ACTH نیاز به EDTA دارد.

12.  تست HPV Genotyping  باید روی نمونه ترشح واژینال یا ترشحات ویزیکولهای مربوطه که سواپ آن در داخل سرم فیزیولوژی استریل انداخته شده و به نحو مطلوبی درب لوله کاملا” بسته شده باشد ارسال گردد و یا از ویالهای liquid prep  یا Thin prep استفاده شود.

13.  نوشتن نام و نام خانوادگی بیمار و شماره پذیرش آزمایشگاه مبدأ و همچنین سن بیمار بر روی لوله ها ضروری است.

14.  تستهای الکتروفورز پروتئینهای ادرار و نیز ایمونوفیکساسیون و ایمونوالکتروفورز ادرار باید بر روی نمونه ادرار 24 ساعته بدون هیچگونه ماده نگهدارنده و نگهداری شده در شرایط یخچال انجام شوند (حجم ادرار 24 ساعته بر روی نمونه ارسالی قید گردد).

15.  آزمایشات سرولوژیک HLA نیاز به حداقل 5 سی سی خون هپارینه دارد.

16.  برای تستهای غربالگری و تست تشخیص جنسیت جنین حتما” کپی گزارش و نیز عکس سونوگرافی به همراه فرم اطلاعات که بصورت کامل پر شده باشد، به همراه نمونه ارسال گردد و مسئولیت محاسبه هفته بارداری و تطابق سن بارداری با تست درخواست شده بعهده مرکز ارسال کننده می باشد.

17.  تستهای تعیین دوز وارفارین و نیز تستهای آلرژی RAST test و نیز تستهای تعیین غلظت داروها TDM نیز فرمهای مخصوصی دارند که باید به همراه نمونه ارسال گردند. ضمنا” برای تست وارفارین ذکر INR پایه و نیز INR هدف ضروری است. برای RAST دانستن IgE Total ضروریست و چنانچه توسط مرکز ارسال کننده انجام می شود باید در فرم ارسال غلظت آن ذکر گردد.

18.  برای محاسبه فاکتور ROMA اندازه گیری HE4 و CA125 بر روی نمونه بیمار ضروری است. چنانچه تست CA125 توسط مرکز ارسال کننده انجام می شود غلظت آن و نیز روش انجام به همراه نمونه HE4 در برگه مخصوص ارسال به پارسه اعلام گردد.

19.  نمونه تست تشخیص جنسیت حتما” توسط نمونه گیر خانم اخذ شده و در داخل ویال CBC ریخته شده و بدون جداسازی پلاسما به پارسه ارسال گردد.

20.  تست WBC cross Match نیاز به مشخصات فرد دهنده و گیرنده و گروه خون آنها دارد و از هر یک از افراد دهنده و گیرنده یک ویال CBC و 2 سی سی سرم نیاز می باشد.

21.  جهت تست الکتروفورز هموگلوبین یک نسخه از برگه CBC به همراه یک گسترش خون محیطی رنگ شده و یک ویال CBC حاوی حداقل 1 سی سی خون کامل ارسال گردد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رسانیم که به منظور جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات از تاریخ 92/09/11 در صورت عدم رعایت نکات زیر بخش پذیرش ارسالیها، نمونه های دارای مشکل را پذیرش نکرده و نمونه ها عودت داده خواهد شد.

لذا خواهشمندیم به کلیه پرسنل ذیربط موارد زیر جهت اجرا ابلاغ گردد:

1 –  حداقل حجم نمونه ارسالی اعم از سرم و پلاسما و خون کامل باید 1.5 cc باشد.

2 –  روی نمونه ها ی پلاسما حتما” باید کلمه پلاسما و نوع ضد انعقاد شامل EDTA یا سیترات سدیم قید شده باشد.

3 –  برای ارسال نمونه ها به هیچ وجه از میکروتیوب استفاده نشود، بلکه از لوله های گاما با درپوش مناسب و محکم استفاده شود.

4 –  در ورک لیست ارسالی حتما” سن بیمار قید شود.

5 –  در مورد تستهای خاصی که نیاز به اطلاعات تکمیلی نظیر حجم ادرار، جواب IgE یا CA-125  و نظایر آن می باشد حتما” هنگام ارسال، موارد در برگه ارسال درج گردند .

6 –  جهت نمونه های غربالگری حتما” از فرم آزمایشگاه پارسه بصورت پشت و رو استفاده شود و یا فرم مشابهی با سر تیتر همان آزمایشگاه تهیه شده و ضمنا” کلیه اطلاعات خواسته شده به همراه کپی سونوگرافی به همراه نمونه سرم ارسال گردد.

7 –  فرم ارسال نمونه ها ممهور به مهر آزمایشگاه ارسال کننده باشد.

8  – با در نظر گرفتن اینکه پروسه انجام هر یک از تستها در ساعات مشخصی از روز شروع می شود، در نظر داشته باشید که چنانچه نمونه پس از شروع پروسه آن تست به آزمایشگاه برسد امکان انجام آن تست در آن نوبت کاری وجود نداشته و انجام تست به نوبت کاری بعدی موکول خواهد شد.

9 – چنانچه نام بیمار بر روی نمونه، با نام بیمار در لیست درخواست همخوانی نداشته باشد نمونه مرجوع خواهد شد.

10 – از ارسال نمونه های همولیز و لیپمیک خودداری شود. 

11 – چنانچه نیاز به تغییر درخواست قبلی خود اعم از حذف یا اضافه نمودن آزمایش و یا تغییر اطلاعات بیمار دارید، حتما” مراتب بصورت مکتوب و از طریق فاکس به اطلاع همکاران ما در واحد ارسالی پارسه برسد.

12 – همکارانی که برای اولین بار نمونه ارسال می کنند جهت مشاهده جوابهای خود بر روی سایت پارسه ضمن تماس با واحد ارسالی نام کاربری و کلمه عبور خود را اخذ نمایند.

خاطر نشان می سازد که رعایت نکات فوق به نفع کلیه مراکز و بیماران آنها خواهد بود و ضمنا” میزان تنش و تماسهای مکرر را جهت رفع نقص و پیگیری های آن کاهش خواهد داد. لذا خالصانه از کلیه عزیزان و مسئولین محترم مراکز درخواست داریم تا دستورات لازم را به پرسنل مربوطه به منظور رعایت دقیق کلیه موارد صادر فرمایند.
  

پاسخ

هجده − 6 =

مدت زمان مطالعه ۱۱ دقیقه