شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

راهنمائی برای نمونه گیری ادرار و یا کشت ادرار از اطفال

تست ادرار کودکان تست ادرار کودکان

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه