شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

دکتر نوشین شعبانی (دکترای تخصصی پزشکی مولکولی)

سوابق تحصیلی:

 *دانش آموز ممتاز در دوره ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان

* کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

* کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

* دکترای تخصصی پزشکی مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* گواهی نامه مقالات و کنگره ها

* گواهی نامه کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران

* گواهی نامه کنگره آزمایشگاه و بالین

* گواهی نامه کنگره انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران

* گواهی نامه کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران

* سخنرانی، سمینار، تحقیق و ترجمه

* پاتوژنز ایدز

* بررسی رابطه بیماریهای کرمی و بیماری های خود ایمنی

* بررسی اپیدمیولوژیک ژیاردیا لامبلیا

* بررسی اپیدمیولوژیک و پاتوژنز تریکوموناس واژینالیس

* بررسی رابطه بیماریهای STD و ویروس HIV

* بررسی تریکومونیازیس در خانمهای باردار و رابطه آن با تولد نوزادان کم وزن

* بررسی ساختار پروتئینها

* بررسی اتوفاژی در سرطان

* بررسی نورواندوکرین کارسینوما

* بررسی مدولاری تیروئید کارسینوما

* بررسی کارتی سلها

* بررسی طراحی SiRNA

* شرکت در کارگاههای آموزشی

– Regenerative medicine- siRNA Design-electronic & digital Resource-end note

– molecular medicine symposium-Flowcytometry

* کارگاه روش تدریس و طرح درس

* کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی

 * تسلط و آشنایی با تکنیکهای آزمایشگاهی

 * Real time PCR , RFLP PCR , PCR , استخراج سرمی protein ، DNA ، RNA , استخراج بافتی protein ، DNA ، RNA و الایزا

 * لکتروفورز با ژل آگارز و ژل اکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره- کشت و رنگ آمیزی نمونه های میکروبی انگلی و قارچی

آشنایی با طراحی پرایمر و siRNA , Cloning , Cell Culture , Flowcytometry , Western blot , ترانسفورمیشن

 * تسلط و آشنایی با نرم افزار و دستگاهها

* Elisa reader – Abbot – Sysmex – BT – RA1000 – sprctrophotometer – flame photometer – Mindray – Elecsys

* Antibiograph collection – نرم افزارهای آفیس – SPSS – apiweb – REST – Flow jo – HB & L – Step ine – eppendorf

* blast – side sign – Genscript

سوابق کاری

– کار در بخشهای مختلف آزمایشگاهی من جمله : بیوشیمی ادرار و خون – انگل شناسی – خون شناسی و بانک خون – میکروب شناسی – ایمونولوژی و سرولوژی – هورمون شناسی – خونگیری و تفکیک – مولکولی

– تدریس کارآموزان آزمایشگاهی ( همچنین با قابلیت تدریس دروس ایمونولوژی- بیوشیمی- ژنتیک مولکولی- انگل شناسی- قارچ شناسی- میکروب شناسی )

– مسئول شیفت بعد از ظهر آزمایشگاه

– مسئول کنترل کیفی میکروب شناسی آزمایشگاه

 

پاسخ

شانزده + 10 =

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه