شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

اطلاعیه آنتی بیوگرام

از تاریخ 89/9/27 به منظور مستند سازی بخش میکروب شناسی، کلیه نتایج آنتی بیوگرام بصورت تصویری و با استفاده از استاندارد های CLSIارائه می گردد.

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه