شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

بخش های فعال آزمایشگاه

دپارتمانهاي فعال اين آزمايشگاه عبارتند از :

 1. پذيرش
 2. جوابدهی
 3. نمونه گیری
 4. پاتولوژی
 5. سیتولوژی
 6. بيوشيمي روتين
 7. بيوشيمي اختصاصی
 8. هورمون شناسی
 9. میکروب شناسی
 10. قارچ شناسی
 11. انگل شناسی
 12. هماتولوژی
 13. سرولوژی
 14. ايمونولوژی
 15. ایمونوکلوس
 16. الكتروفورز
 17. آلرژي شناسی
 18. غربالگری
 19. ناباروری و IUI
 20. تشخيص پيش از تولد
 21. تشخیص ملکولی
 22. كنترل كيفی
 23. روابط عمومی

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه