ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

شما می توانید فرم pdf جنسیت جنین آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فرم NITP، pdf آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فرم pdf در بررسی مغز و استخوان آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فایل pdf، رضایت نامه آزمایش جفت و جنین از نظر اختلالات کروموزومی را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فرم pdf  پرسشنامه مشخصات مراجعین   HLA TYPING را از طریق فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فرم pdf پرسشنامه غربالگری در دوران بارداری آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فرم pdf، ارسال مایع آمینون و پرز جفتی را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فایل pdf، فرم ارسال به آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فرم pdf، شرایط انجام آزمایش قبل از تولد بیماری را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فایل pdf، فرم پرسشنامه آلرژی را از طریق فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم ارسال نمونه جهت تست های مولکولی را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فایل pdf، فرم ارسال برای نمونه موکوپلی ساکاریدوز را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فایل pdf، فرم ارسال نمونه های خون مربوط به سندرم Huntington را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فایل pdf، فرم ارسال نمونه های خون مربوط به سندرم Fredrich Ataxia را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فایل pdf، فرم ارسال نمونه های خون مربوط به سندرم FRAXA را از طریق فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فایل pdf، فرم ارسال بررسی ژنتیکی ناشنوایی Connexin را از فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم ارسال نمونه های خون مربوط به سندرم SMA 2 را از فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم ارسال نمونه های خون مربوط به سندرم SMA 1 را از فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم درخواست فلوسایتومتری را از فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم متابولیک را از طریق فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم پرسشنامه کاریوتایپ خون را از طریق فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم پرسشنامه تست آنتی بادی ضد کرونا آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم درخواست آزمایشات سیتولوژی، سیتوژنت را از طریق فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم رضایتنامه و ارسال نمونه جهت بررسی ابوت را از فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم تست PCR آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.​

شما می توانید فایل pdf، فرم پرسشنامه WBC X m Panel &Donor آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.​