تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تست های تیروئید

نوشته شده توسط مرتضی مددی on . Posted in دانستنیهای تخصصی آزمایشگاه

تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تست های تیروئید

 

تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تستهای تیروئید

 

 

 

 

FT4

FTI

TSH

T3U

T3

T4

 

 

Increased TBG

 

Thyrotoxicosis (Grave's Disease)

 

Thyrotoxicosis (Pituitary Adenoma)

 

Thyrotoxicosis (increased T4 to T3)

 

Iodine Deficiency

 

Moderate Hypothyroidism

 

Sever Hypothyroidism (Hashimoto)

 

Decreased TBG

 

Secondary Hypothyroidism (Hypopituitarism)

 

General

 

Decreased T4 to T3

(Rare)

 

 

Complete

Hypophyseal

 

Incomplete