پرینت

تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تست های تیروئید

تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تست های تیروئید

 

تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تستهای تیروئید

 

 

 

 

FT4

FTI

TSH

T3U

T3

T4

 

 

Increased TBG

 

Thyrotoxicosis (Grave's Disease)

 

Thyrotoxicosis (Pituitary Adenoma)

 

Thyrotoxicosis (increased T4 to T3)

 

Iodine Deficiency

 

Moderate Hypothyroidism

 

Sever Hypothyroidism (Hashimoto)

 

Decreased TBG

 

Secondary Hypothyroidism (Hypopituitarism)

 

General

 

Decreased T4 to T3

(Rare)

 

 

Complete

Hypophyseal

 

Incomplete