سماپ 8

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in سمینار های ماهانه آزمایشگاه

دپارتمان آموزش و پژوهش

هشتمین سمینار ماهانه آزمایشگاه وژنتیک پاتوبیولوژی پارسه (سماپ 8)

مجموعه مقالات و بحث تئوریک پیرامون

هیپوکلسمی

کلسیم

دکتر علیرضا جوادی

متخصص داخلی و عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

(هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی)