فهرست مسئولین و مدیران آزمایشگاه پارسه

سایر اطلاعات

personel logo1net

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر میر مجید مصلائی

ریاست، مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه

متخصص علوم آزمایشگاهی و

دکتری مدیریت

2

دکتر سید بهروز محسنی مقدم

مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه

متخصص پاتولوژیدکتر جواد کریم زاد حق

مسئول فنی ژنتیک

 متخصص ژنتیک پزشکی

4

دکتر داود زارع عبدالهی

ناظر فنی بخش ژنتیک

دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

5

دکتر  سونیا باستانی

مسئول فنی

متخصص پاتولوژی

6

 دکتر مهدیه شکری زاده

مسئول فنی

متخصص پاتولوژی

 7

دکتر مریم جابری

 مسئول فنی

  متخصص پاتولوژی

دکتر یارعلی احمدی

مسئول مشاوره ژنتیک

متخصص مشاوره ژنتیک

 9

دکتر  عطا بوشهری

مشاور ژنتیک و مشاور بالینی

PhD و MD

10 

دکتر احمد شکری

مسئول سم شناسی

دکتری تخصصی سم شناسی

11 

دکتر نوشین شعبانی

ناظر فنی بخش میکروب شناسی

دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

12

دکتر رزیتا خنافری

مشاور تضمین کیفیت

دکتری مدیریت 

13

امیر سمنانی

سوپروایزر ارشد آزمایشگاه

     کارشناس علوم آزمایشگاهی

14 

 افشین مصلحی

سوپروایزر بخش پذیرش 

کارشناس  ژنتیک

15 

هدیه حسینی

فاطمه قاسمی

مسئول  روابط عمومی

روابط عمومی مراجعین

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس میکروبیولوژی 

16

فهیمه خانلو

مسئول ایمنی بهداشت

کارشناس ارشد انگل شناسی

 17

ابوالقاسم یوسفیان

بخش ناباروری

کارشناس علوم آزمایشگاهی

18

رضوان ظفری

مسئول پذیرش آزمایشگاههای همکار

کارشناس ارشد بیوشیمی

19

نسترن پیمانی

مسئول بیمه

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی

20

محمدرضا عالمی

مسئول امور مالی

کارشناس حسابداری

21

الهه خاکی پور

آرزو اجاقی

 

مخابرات

کارشناس ارشد بیوتکنولوی

کارشناس بیوشیمی

22

اویس ابراهیمی

 مسئول تاسیسات

تکنسین برق و قدرت

23

سجاد خنجری

مسئول انبار

کارشناس ارشد  میکروبیولوژی

24

مهدی بخشی

مسئول IT

کارشناس کامپیوتر